Regulament de ordine interioara

STRUCTURA  GRĂDINIŢEI

Grădiniţa cu P.P.,, Codruta” Galaţi, funcţionează cu 8 grupe de program prelungit , după următoarea structură:
PROGRAM  PRELUNGIT: 8 grupe

 • 2 grupe mici
 • 3 grupe mijlocii
 • 3 grupe mari

                          Total : 210 copii

DEVIZA UNITĂŢII

„Ne jucăm, învățăm, creștem împreună!”

Regulamentul de ordine interioară conţine prevederi privind organizarea şi
funcţionarea activităţii în grădiniţa cu program prelungit , în conformitate cu:

 • – Legea învăţământului nr.1 din 2011
 • – Statutul personalului didactic;
 • – Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ  preuniversitar;
 • – Contractul colectiv de muncă.

 

 I. DISPOZIŢII GENERALE:

Respectarea regulamentului  de ordine interioara este obligatorie pentru personalul de conducere, didactic de predare , didactic auxiliar, nedidactic, pentru copiii  şi părinţii care vin în contact cu unitatea de învăţământ, Grădiniţa  cu program prelungit , “CODRUTA”, Galaţi.

Art.1 Învăţământul preşcolar respectă structura anului şcolar stabilită pentru învătământul primar:

 • – a) anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul următor.
 • – b) structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a  cursurilor şi a vacanţelor sunt stabilite prin Ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării Tineretului si Sportului nr. 4356  din 31.07.2009.
 • – c) în situaţii obiective, ca de exemplu: epidemii, calamităţi naturale etc. unitatea se închide pe o perioadă determinată
 • – d) grupele cu program prelungit funcţionează şi în perioada vacanţelor, asigurând protecţia socială a copiilor;
 • – e) grădiniţa cu program prelungit se închide temporar cu aprobarea  I.S.J.Galaţi şi cu atenţionarea părinţilor , nu mai mult de 60 de zile , pentru igienizare, reparaţii şi dezinsecţie;
 • – f) în perioada închiderii unităţii cu program prelungit, conducerea grădiniţei va asigura protecţia socială a copiilor în alte grădiniţe cu program prelungit  din localitate.

ART 2  Înscrierea copiilor în grădiniţă :

 • – a) se face de regulă la începutul anului şcolar sau, în situaţii deosebite, în timpul anului şcolar , conform numărului locurilor disponibile ;
 • – b) la înscrierea copiilor nu se percep taxe de înscriere;
 • – c) pentru asigurarea hranei copiilor înscrişi la grupele cu program prelungit părinţii plătesc o contribuţie, stabilită de Consiliul de administraţie;

ART. 3 Actele necesare înscrierii copiilor sunt:

 • 1. cerere de înscriere;
 • 2. adeverinţă cu veniturile părinţilor ( pentru grupele de program prelungit);
 • 3. xerocopie după cerificatul de naştere al copilului;
 • 4. fişa medicală completată conform legislaţiei în vigoare;
 • 5. aviz epidemiologic.

ART. 4 Transferul copiilor
de la o grădiniţă la alta, se face la cererea părinţilor sau a susţinătorilor legali, cu avizul ambelor unităţi , în limita locurilor disponibile;

ART. 5 Scoaterea copilului din evidenta grădiniţei,
se face în următoarele cazuri:

 • 1. în caz de boală infecţioasă cronică, cu avizul medicului;
 • 2. în cazul absenţelor nemotivate timp de două săptămâni consecutiv.

ART. 6 Constituirea grupelor

 • – a) se  face pe criteriul vârstei;
 • – b) încadrarea  educatoarelor, se face respectându-se continuitatea la grupă;

ART. 7 Programul activităţilor din grădiniţă;
Program prelungit

 • – personalul didactic
  • tura  I:  7.30 – 12.30
  • tura  II: 12.30 – 17.30
 • – activitate metodică în unitate:  3 ore pe săptămână
  • – personal sanitar,  tura  I : 6.00 – 14.00
  • – administrator de patrimoniu:  6.00 – 14.00
  • – bucătar: 6.00 – 14.00
  • – ajutor de bucătar: 6.00 – 14.00
  • – îngrijitori:
   • tura  I – 6.00 – 14.00
   • tura  II – 11.00 – 19.00

ART. 8  III. Drepturile şi obligaţiile părinţilor:

 • – a) primirea copiilor în grădiniţă se face până la ora 800;
 • – b) pentru asigurarea hranei copiilor, părinţii au obigaţia să  plătească lunar o contribuţie bănească,  hotarâtă de Consiliul de administraţie în funcţie de inflaţie, cel mai târziu până la data de 10 a lunii în curs. Din contribuţia lunară se asigură numai hrana copiilor, restul cheltuielilor fiind suportate de la bugetul statului;
 • – c) în caz de neplată în termen de 10 zile de la data stabilită, copilul este scos din evidenţa grădiniţei;
 • – d) părinţii au dreptul să fie informaţi permanent cu date privind evoluţia copilului;
 • – e) au dreptul să participe la  activităţile educative, conform planificării stabilite la grupă ;
 • – f) părinţii au dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea de învăţământ, în vederea realizării obiectivelor educaţionale;
 • – g) au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura  cu educatoarea pentru a cunoaşte progresul copilului lor;
 • – h) de pagubele materiale produse de copii în grădiniţă – dacă aceştia sunt vinonaţi –  răspund părinţii care au obligaţia să acopere daunele prin plata obiectului respectiv;
 • – i) la plecarea copiilor din unitate se va restitui numai dosarul de analize, dosarul de înscriere rămânând în arhiva unităţii;
 • – j) în perioada înscrierilor, părinţii care vor să-şi păstreze locul în grădiniţă, trebuie să depună cerere de reînscriere pentru anul şcolar următor în vederea echilibrării înscrierilor;
 • – k) în grădiniţă părinţii şi însoţitorii legali trebuie să folosească un comportament civilizat faţă de tot personalul unităţii cât şi faţă de copii;

ART. 11  V. Drepturile şi obligaţiile copiilor

 • – a) orice persoană, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, care are vârsta între 3 şi 7 ani , poate fi  înscrisă la grădiniţă şi participă la activităţile organizate de aceasta , având  statutul  de preşcolar.

ART. 12 Drepturile copiilor

 • – a)  toti copiii  beneficiază de asistenţă  medicală gratuită;
 • – b)  toţi copiii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare şi  la proiectele educaţionale organizate de unitatea de învăţământ;

ART.16 DREPTURILE  ŞI  OBLIGAŢIILE  PERSONALULUI  DIDACTIC,  DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

1.Personalul didactic are obligaţii şi răspunderi de natură profesională, materială şi morală, care garantează realizarea procesului didactic pe discipline, conform legii:

 • – a) conceperea activităţii profesionale şi realizarea obiectivelor instructiv-educative ale disciplinelor de învăţământ, prin metodologii care respectă principiile psihopedagogice;
 • – b) utilizarea bazei materiale şi a resurselor învăţământului în scopul realizării obligaţiilor profesionale;
 • – c) punerea în practică a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de învăţământ;
 • – d) organizarea, cu copiii, a unor activităţii extraşcolare cu scop educativ;
 • – e) colaborarea cu părinţii, prin lectorate, şi alte acţiuni colective cu caracter pedagogic;
 • – f) înfiinţarea  în instituţie  a unor cercuri,  formaţii artistice şi sportive;
 • – g) evaluarea performanţelor copiilor în baza unui sistem validat ;
 • – h) participarea la viaţa instituţiei, în toate compartimentele care vizează organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ, conform deontologiei profesionale şi contractului colectiv de muncă;
 • – i) cadrele didactice au obligaţia morală să-şi acorde respect reciproc şi sprijin în îndeplinirea obligaţiilor profesionale;
 • – j) personalul didactic are obligaţia de a participa la programe de formare continuă;
 • – k) trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care  le transmite copiilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil;
 • – l) personalului didactic îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului , viaţa intimă, privată şi familială a acestuia;
 • – m) personalului didactic îi este interzisă aplicarea de pedepse corporale, precum şi agresarea verbală sau fizică a copiilor şi/sau a colegilor;
 • – n) se interzice personalului didactic să condiţioneze evaluarea copiilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă prin obţinerea oricărui tip de avantaje de la părinţii.

 

 

Precizări la Regulamentul de Ordine Interioară

 

 1. La începutul anului școlar, părintele va aduce de la medicul de familie aviz epidemiologic eliberat cu cel mult trei zile înainte de prezentarea la grădiniță. La fel se va proceda și la revenirea din fiecare vacanță și după absența copilului, pentru o perioadă de cel puțin trei zile.

 

 1. Este interzisă prezența copilului bolnav sau cu antibiotic până la vindecarea completă a bolii. Pentru revenirea în colectivitate va aduce aviz epidemiologic de la medicul de familie.

 

 1. Părintele va aduce copilul la grădiniță înainte de ora 8.30. În cazuri speciale, întârzierea va fi anunțată doamnelor educatoare de la grupă.

 

 1. Copiii nu au voie să intre în sala de grupă cu mâncare din afara unității.

 

 1. La aniversări se pot aduce dulciuri doar dacă sunt însoțite de certificat de garanție, ambalaj original cu menționarea datei de expirare și bonul fiscal eliberat la achiziționarea produselor.

 

 1. Fiecare copil va avea sticlă cu apă/ceai , pe care va fi scris numele acestuia.

 

 1. Fiecare copil va aduce la grădiniță pijamale etichetate, necesare pentru somnul de prânz.

 

 1. Fiecare copil va purta în incinta unității încălțăminte etichetată, alta decât cea purtată pe stradă.

 

 1. Este interzisă intrarea părinților la grupurile sanitare ale copiilor sau în clase, mai ales cu încălțămintea de afară.

 

 1. Este interzisă intrarea cu animale în unitatea de învățământ.

 

 1. Fiecare părinte se angajează să achite până la 15 ale lunii taxa de hrană pentru copilul/copiii înscriși. Ca urmare a O.G. nr.34/2006  actualizată privind achizițiile publice, plata facturilor către furnizori se face în termen de 30 de zile. În caz de neachitare a acestora, se calculează penalități un procent de 0,1% la ziua de întârziere. Ca urmare, dacă până la 20 ale lunii următoare părintele nu se achită taxa pentru hrană, preșcolarul nu mai poate frecventa grădinița  până la achitarea taxei restante care va cuprinde și penalitățile de întârziere.

 

 1. Fiecare părinte se obligă să anunțe educatoarele de la grupă despre eventualele probleme de sănătate ale copilului, schimbarea situației familiale(divorț/recăsătorire/ împărțirea custodiei etc.) pentru a se evita situații neplăcute.

 

 1. Fiecare părinte se obligă să anunțe în prealabil educatoarele dacă își schimbă datele declarate(nume/adresă/nr. de telefon) pentru ca unitatea să  dețină date reale despre copiii înscriși la grupă.

 

 1. Fiecare părinte se obligă să anunțe din timp dacă, copilul va fi luat de la grădiniță de altă persoană decât părinții sau dacă va rămâne o perioadă în grija unei alte rude(bunici/frați etc.).

 

 1. A nu se intra în unitate în stare de ebrietate.